• Rendelj most : +36 96 420 111
0 Termék a kosárban
A kosár üres.

Kiss- Food Kft. (a továbbiakban, mint Adatkezelő)

elkötelezett, hogy a cégünk honlapját felkereső érintett magánszemélyek és ügyfelek számára tömören és közérthetően tájékoztatást nyújtson a weboldal szolgáltatásain keresztül történő személyes adatoknak a kezeléséről.
Tájékoztatásunk az

 • Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének, a General Data Protect Regulation- nak, (2016/679. számú Rendelet, a továbbiakban mint GDPR vagy Rendelet)
 • a magyar Infótörvénynek (2011. évi CXII. törvény)
 • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 • Élelmiszertörvény megfelelően készült (HACCP)

Az Adatkezelő adatai:

Név: Kiss Food Kft
Cím: 9151, Abda, Bécsi u. 54.
Telefon: + 70/3877703
Képviselő: Kissné Varga Szilvia
cégjegyzékszám:
08-09-025685
adószám: 24763567-2-08

Az Adatkezelő belső Adatvédelmi szabályzattal, az adatkezelési irányelvek szem előtt tartásával,
a megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védi az Érintettek személyes adatait, garanciális
jogait.

Az Adatkezelő vállalja, hogy weboldalának üzemeltetésénél az Érintettek személyes adatainak a hatályos adatkezelési szabályzásánál törekszik az ügyintése során a mindenkori hatályos Uniós és Magyar Jogszabályoknak megfelelően kezelni a személyes adatokat szem előtt tartva a Jogszerűséget, a Tisztességet és az Átláthatóságot.

Az Adatkezelő az Érinettek által megadott személyes adatokatat a weboldalon nem ellenőrzi. A megadott adatok helyességért kizárólag az azt megadó személy felel.

Adatkezelő Adatvédelmi Szabályzatbán meghatározza a követendő irányelveket a személyes adatok kezelésénél. Az Adatkezelő fenntartja magának a mindenkori jogot az Adatvédelmi Szabályzat változtatására.

Az adatkezelő a személyes adatokat az online felületen az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, adatkezelés céljából a tájékoztatás idejéig tárolja. A személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás

Az adatvédelmi Rendelet hatályba lépésével megteszünk minden szükséges intézkedést, felülvizsgáljuk adatkezeléseinket. Az új Adatvédelmi Szabályzatunk biztosítja az Érintettek személyes adatainak a kezelésénél a jogszerűséget, átláthatóságot, az adatkezelés tisztaságát.

az Adatkezelő honlapján található - Kapcsolati menü pont vagy az online rendelés menüpont alatt - elérhetőségek bármelyikén elindítható.

A kapcsolatfelvétel során az adatok a címzetthez vagy éppen aktuálisan az ügyfélfogadást végző munkatárshoz jutnak el. Ezáltal az érintett önként hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez, ha az Adatkezelővel személyesen, telefonon, elektronikus vagy egyéb módon felveszi a kapcsolatot, ételt rendel.

A szabályzat célja, hogy

 • meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét,

 • -  az adatkezelés módját,

 • -  biztosítsa az Érintetteknél az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését a személyes adatainak gépi feldolgozása,

illetőleg kezelése során.

1. Vonatkozó jogszabályok

Jelen Szabályzat a kialakításakor az alábbi jogszabályi kötelezettségeket veszi figyelembe:

 • -  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.)

 • -  általános adatvédelmi rendelet (General Data Protection Regulation, továbbiakban: GDPR) 2016/679 EU Rendelet

 • -  évi C. törvény- a számvitelről (Számv. tv.)

 • -  a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

 • -  Élelmiszertörvény (HACCP)

2. Alapfogalmak

személyes adat:

azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

címzett:

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak

adatállomány:

egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége

adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel (kizárólag az adatkezelő utasításait végzi el jogszerűen)

adatkezelés:
a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

adatkezelési kockázat:

különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből ered

adatkezelés korlátozása:
a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából

adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja (rendelkezik az adatkezelési műveletek fellett)

adatvédelmi hatásvizsgálat:

ha az adatkezelés valamely – különösen új technológiákat alkalmazó – típusa –, figyelemmel annak jellegére, hatókörére, körülményére és céljaira, valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor az adatkezelő az adatkezelést megelőzően hatásvizsgálatot végez arra vonatkozóan, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik; olyan egymáshoz hasonló típusú adatkezelési műveletek, amelyek egymáshoz hasonló magas kockázatokat jelentenek, egyetlen hatásvizsgálat keretei között is értékelhetőek

adatvédelmi incidens:
a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

azonosításra alkalmas egyéb adatok, amelyek egyedi azonosítókkal és a szerverek által fogadott egyéb információkkal összekapcsolva felhasználhatók azonosításra:

természetes személyek összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, például:

o IP-címek
o cookie-azonosítók

o rádiófrekvenciás azonosító címkék

érintett felügyeleti hatóság:
az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:
a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;
b)
az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy
c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz

érintett hozzájárulása:
az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez, pl.: adatkezelési nyilatkozat aláírása

felügyeleti hatóság:
egy vagy több független közhatalmi szerv, amely felel a természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak a személyes adataik kezelése tekintetében történő védelme, valamint a személyes adatok Unión belüli szabad áramlásának megkönnyítése érdekében minden tagállam előírja, hogy a rendelet alkalmazásának ellenőrzéséért, pl.: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

harmadik fél:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak

közös adatkezelők:

ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, azok közös adatkezelőknek minősülnek

2. Szerződéses jogviszony keretében megbízott Adatfeldolgozók

Bizonyos esetekben az Érintettek adatai az Adatkezelővel szerződött további adatfeldolgozókhoz kerülhetnek.
Az adatkezelés ideje alatt személyes adatokat

 • Adatkezelő,
 • Adatkezelő munkavállalói,
 • Adatkezelő részére szolgáltatás nyújtó szerződött partnerek
 • valamint olyan munkavállalók vagy szerződött megbízottak ismerhetik meg, akik munkaköri feladatainak ellátásánál szükséges a megadott személyes adatok ismerete.

A GDPR Rendelet betartása érdekében, biztosítva ezzel a személyes adatok kezelésének az átláthatóságát az adatfeldolgozók itt kerülnek felsorolásra.

Tárhelyszolgáltató:
Server4You
név:
Host Europe GmbH
címe: Germany, 50354 Huerth, Daimlerstrasse 9-11.

Könyvelő:
Sziráki Erika

Tel.: 0696 412 388

3. Adatbiztonság

Személyes adatokat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása mellett kezel az Adatkezelők, Éttermünk munkavállalói, ismerhetik meg feladataik ellátása és adminisztráció érdekében.

A személyes adatok a Címzetteknél megjelölt adatfeldolgozóval kerülnek közlésre, és nem kerülnek továbbításra harmadik személyhez.
Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére az Étterem nem továbbít személyes adatot. Létfontosságú érdek védelme esetén (pl. ételallergiás roham) adatátadás történhet az eljáró orvos részére (mit evett a vendég)

Az adatkezelés folyamán a Kiss Food Kft. minden szakaszában a tőle telhető módon törekszik a törvényességre.

A honlapon történt megkeresés esetén a személyes adatok kezelése önkéntes hozzájáruláson alapszik.

Az adatkezelő a személyes adatokat az online felületen az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, adatkezelés céljából, meghatározott ideig tárolja. A személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás az Adatkezelő elérhetőségek bármelyikén elindítható.

A kapcsolatfelvétel történhet:

 • -  Honlapon

 • -  Facebook oldalaink bármelyikén

 • -  Telefonon

 • -  személyesen

  Ön hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez azzal, ha az Adatkezelővel való személyes, telefonos, elektronikus vagy egyéb úton felveszi a kapcsolatot.
  Ezek az adatok az Adatkezelőhöz vagy Adatkezelő munkatárshoz jutnak el. A kapcsolatfelvételnél az érintett önkéntes hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez.

  Önkéntes Hozzájáruláson alapuló személyes adatok megadásánál:

  Az adatkezelés célja:

 • -  kapcsolatfelvétel

 • -  leadott rendelések (ételrendelések) kezelése

 • -  éttermünkben asztalfoglalás során

  Az adatkezelés jogalapja:

- az Érinett kérésére történt önkéntes hozzájárulás

Az adatkezelés időbeli hatálya:

- önkéntes kapcsolatfelvétel esetén a kapcsolatfelvételtől számítva a hozzájárulás visszavonásáig

Az adatkezeléssel érintettek köre:

- a rendelés során személyes adatokat megadó magánszemélyek

A Honlap látogatása során az Érdeklődő IP címét, a látogatás pontos időpontját, az Adatkezelő, az Kiss Food Kft nem kezeli semmilyen formában.

Az Adatkezelő az online felületén adat-és információbiztonságot kiemelkedő fontosságúnak tartja. Így a lehetőségeihez mérten megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy:

 • -  megvédje a honlapján tárolt információkat

 • -  rendszerén belül törekszik az adatok pontosságára, teljességére

 • -  a rendszer rendelkezésre állásánál fokozott figyelemmel jár el, hogy a Felhasználók minden

  esetben hozzáférjenek az weboldal információihoz

  Az Adakezelő belső Adatvédelmi Szabályzatában gondoskodik a szervezet számítástechnikai, valamint szervezéstechnikai intézkedései vonatkoztatásában. A telefonhívásokat nem rögzítjük. A panaszokról a jobb kiszolgálás érdekében anonim nyilvántartást vezetünk.
  . A leadott rendelések (online, telefonos rendelés esetén) adatait és szokásait tároljuk, ezzel hozzájárulását adja az adatkezeléshez

  Az Kiss Food Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidensek esetén haladéktalanul nyilatkozatot tesz közzé a hiba elhárításáig.

  Ha Ön éttermünkben, gyorskiszolgálású éttermünkben jár kamerás megfigyelés alanya lehet. Az érintettek számára ezért külön tájékoztatót helyeztünk el üzleteinkben.

  Ön hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez azzal, ha az Adatkezelővel való személyes, telefonos, elektronikus vagy egyéb úton felveszi a kapcsolatot tájékoztatás kérése céljából, vagy ezen utak valamelyikén szerződéskötési, eladási vagy vételi ajánlatot tesz, és ebből a célból személyes adatait megadja.

  Személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulás történhet az Adatkezelő honlapján elérhető kapcsolat igénybevételével (mint segítő szolgáltatás).

Az Adatkezelő nyereményjátékot szervezhet szolgáltatásainak megismertetése céljából. A nyereményjátékban való részvételre papír alapú, vagy online (az Adatkezelő facebook oldalán) ebben az esetben az Adatkezelő megismerheti az Érinetett, az alábbi adatait önkéntes hozzájárulása után: Facebook profilját

Az adatkezelés célja:

- ebben az esetben a kapcsolattartás annak érdekében, hogy a nyerteshez az Adatkezelő eljuttathassa a nyereményt.

Az adatkezelés jogalapja:

- az Érinett kérésére történt önkéntes hozzájárulás

Az adatkezelés célja:

- kapcsolatfelvétel
Az adatkezelés időbeli hatálya:

Az adatkezeléssel érintettek köre:

- a nyereményjáték során személyes adatokat megadó magánszemélyek

A Kamerás megfigyelés esetén

Az adatkezelés célja:
-
a személy és vagyonbiztonsághoz fűződő jogos érdek

Az adatkezelés jogalapja:

- az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése

Az adatkezelés időbeli hatálya:

- az adatokat 72 óráig tárolja az adatkezelő

Az adatkezeléssel érintettek köre:

- éttermeink vendégei, látogatók
Kamerás rendszer üzemeltetéséről az Adatkezelő külön térfigyelési Szabályzat
tal rendelkezik.

- a nyereményjáték végéig tart, a nyereményjáték végét követő 5 (öt) munkanapon belül az így kezelt adatok (a nyertes adatainak kivételével) törlésre kerülnek. A nyertes adatait a Társaság a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig tárolja, majd a határidő elteltével törli azokat.

4. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok
A Felhasználó jogosult adatainak kezelésével kapcsolatban:
 • az átlátható tájékoztatásra,
 • információra adatainak kezelését illetően,
 • továbbá érintetti jogainak gyakorlására vonatkozó lehetőségekről.
 
4.1 Az érintett jogosult arra, hogy személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelőtől Tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan:
 • milyen jellegű személyes adatainak kezelése van vagy volt folyamatban az Adatkezelőnél 
 • továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatainak tekintetében információt kapjon:
a. az Adatkezelőnél kezelt személyes adatainak jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról, az adatkezelés módjáról
 • az érintett kérheti adatainak helyesbítését
 • kérheti továbbá adatainak törlését, az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó személyes adatokat törli, ha:
a. az adatkezelés jogellenes;
b. az Érintett visszavonja a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c. a Felhasználó személyes adata hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést jogszabály nem zárja ki;
d. az adatkezelés célja megszűnt;
e. azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
 
4.2 Az Érintett által kért törlés kizárólag az önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére vonatkozhat, így az nem érintheti a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezeléssel érintett adatok körét. Adatkezelő az Érintett személyes adatainak kezelésénél az Érintett törlési kérelmét követően is jogosult lehet törvényesan az adatok további kezelésére:
 • amennyiben az Érintett személyes adatainak kezelése az Adatkezelőnél szerződés teljesítésén alapszik
 • vagy Adatkezelőnél jogi kötelezettség teljesítése céljából kezelik a személyes adatot
 
4.3 A Felhasználó jogosult arra, hogy az Adatkezelőnél kezelt, 
 • a szerződés teljesítésén alapuló,
 • illetve hozzájáruláson alapuló
,adatkezelési tevékenységek tekintetében, az automatizált módon kezelt személyes adatait saját használatra kikérje.
 
4.4 Automatizált döntéshozatal az Adatkezelő nem folytat.
 
4.5 Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.
Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, ha az adatkezelést nem teszik indokolttá más jogos okok, amelyek elsőbbséget élveznek az Érinett jogos érdekeivel szemben.
 
4.6 A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük.
Az Adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés folyamán, a pontosság elvének szempontjából pontatlan személyes adatokat ne használjon, azokat haladéktalanul törölje, vagy helyesbítse.
Adatkezelő vállalja, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
 
4.7 A személyes adatok kezelésénél az Adatkezelő törekszik arra, hogy az Érintettek személyes adatait csak a kezelése céljainak eléréséhez, az ehhez szükséges ideig tárolja.
 
4.8 A személyes adatok kezelését az Adatkezelő a tőle telhető megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja úgy, hogy a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan, vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet lehetőségeihez képest maximálisan kontrollálja.
 
A honlap a megfelelő működéshez néha sütiknek – vagy az angol eredeti alapján cookie-knak – nevezett adatfájlokat helyezhet el számítógépeden, ahogy azt más nagy webhelyek és internetszolgáltatók is teszik. A sütik kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig jegyzi meg a műveleteidet és személyes beállításaidat (pl. a felhasználónevet, a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így neked nem kell azokat újra megadnod minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogatsz, vagy az egyik lapról átnavigálsz egy másikra.
 
Weblapunk számos oldala sütik segítségével tartja nyilván a következőket:
- megjelentek-e már neked a felugró üzenetablakok (hogy többé ne jelenjenek már meg)
- beleegyeztél-e (vagy sem) abba, hogy a webhelyünk sütiket használjon
A sütiknek az engedélyezése nem feltétlenül szükséges a webhely működéséhez, de javítja a böngészés élményét és teljesítményét.
 
Ezek a sütik bármikor törölhetők vagy letilthatók, de ebben az esetben előfordulhat, hogy a webhely bizonyos funkciói nem működnek rendeltetésszerűen. A sütik által tárolt információkat nem használjuk fel a személyazonosságod megállapítására, és a mintaadatok teljes mértékben az ellenőrzésünk alatt állnak.
Lehetőséged van arra, hogy karbantartsd és/vagy tetszés szerint töröld a sütiket.
Kérlek, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért keress rá a Google keresőben a "sütik kezelése törlése" kulcsszavakra, és keresd meg a böngésződre vonatkozó bejegyzéseket. Törölni tudod a számítógépeden tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudod tiltani a
telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogatsz egy adott oldalra, manuálisan kell elvégezned egyes beállításokat, és számolnod kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

Sütik törlése, kezelése

ÉTTEREM NYITVA TARTÁSA

Hétfő: zárva
Kedd: zárva
Szerda: Csak kiszállítás vagy elvitel
Csütörtök: Csak kiszállítás vagy elvitel
Péntek: Csak kiszállítás vagy elvitel
Szombat: Csak kiszállítás vagy elvitel
Vasárnap: Csak kiszállítás vagy elvitel
 

KISZÁLLÍTÁS

Hétfő: zárva
Kedd: zárva
Szerda: 10-22
Csütörtök: 10-22
Péntek: 10-23
Szombat: 10-23
Vasárnap: 10-22
 

Elérhetőségeink

PIZZA PADRE ÉTTEREM GYŐR

9023 Győr, Jereváni út 39 - 41.
Tel.: +36 96 420 111, +36 20 444 1468
Facebook.com/pizzapadre